Forretningsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Disse forretningsbetingelser finder anvendelse på aftaler indgået via Sikkerimport.dk mellem Sikker Leasing A/S CVR-nr. 43193392 (herefter ”Sikker Import”) og kunden (herefter ”Kunden”) vedrørende Sikker Imports levering af tjenesteydelser til Kunden.

1.2 Alle fravigelser fra de følgende Betingelser kræver skriftlighed og enighed mellem Sikker Import og Kunden.

2. Forretningsgrundlag og ydelser

2.1 Sikker Import driver konsulentvirksomhed og leverer hermed tjenesteydelser til virksomhedens kunder.

2.2 Sikker Imports ydelse består blandet andet i at beregne registreringsafgifter og foretage værdifastsættelse samt anmeldelse af registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftsloven.

2.3 Sikker Import er registreret hos Skatteforvaltningen, herunder Skattestyrelsen og Motorstyrelsen, i henhold til registreringsafgiftsloven.

 

3. Indgåelse af aftalen

3.1 Indgåelse af aftale mellem Sikker Import og Kunden sker ved Kundens henvendelse via hjemmesiden, e-mail eller telefon.

 

4. Forhåndsvurdering

4.1 Med Forhåndsvurdering menes en på forhånd vurderet registreringsafgift. En forhåndsvurdering skal altid udarbejdes før en værdifastsættelse og anmeldelse af registreringsafgiften kan finde sted.

4.2 Kunden kan anmode om en forhåndsvurdering på et køretøj via www.sikkerimport.dk.

4.3 Kunden modtager en Forhåndsvurdering som et tilbud om værdifastsættelse og anmeldelse af registreringsafgiften på et køretøj. Tilbuddet består af registreringsafgift, dokumentgebyr, risikotillæg samt nummerplade gebyr.

4.4 En forhåndsvurdering fra Sikker Import er gyldig i 4 uger. Kunden skal derfor senest efter 4 uger acceptere forhåndsvurderingen skriftligt til Sikker Import. Såfremt fristen overskrides, må Kunden påregne køb af ny forhåndsvurdering.

4.5 Sikker Import er ikke ansvarlige for eventuelle fejl, som kunden angiver, og som fører til fejl i forhåndsvurderingen af køretøjet eller eventuelle handlinger, som kunden foretager på baggrund af forhåndsvurderingen, der er lavet på forkerte oplysninger.

4.6 Uden undtagelse foretager Sikker Import en forhåndsvurdering af alle køretøjer inden køretøjerne endeligt værdifastsættes hos SKAT.

4.7 Sikker Import forbeholder sig retten til at beregne forhåndsvurderingen på ny, hvis der sker ændringer i tidsrummet, mellem forhåndsvurderingen er oplyst til kunden og til bilen ønskes indregistreret. Ligeledes forbeholder Sikker Import sig retten at beregne forhåndsvurderingen på ny, hvis der er i samme periode, sker ændringer i registreringsafgiftsloven eller udsendes ændrede styresignaler fra Motorstyrelsen, eller data på køretøjet ændres i DMR, eller der kommer oplysninger til Sikker Imports kendskab, som Sikker Import tidligere har efterspurgt.

4.8 Vælger kunden at acceptere den fremsendte forhåndsvurdering, accepterer kunden samtidig Sikker Imports handelsbetingelser, som kan findes på www.sikkerimport.dk/handelsbetingelser.

4.9 Når Kunden har afleveret samtlige oplysninger og dokumenter på køretøjet, som Sikker Import har anmodet om, beregner Sikker Import registreringsafgiften og sender en forhåndsvurdering til Kunden. Sikker Import efterstræber at svare hurtigst muligt, og oftest inden for 24 timer på hverdage. Dog må der i perioder med spidsbelastning forventes længere svar tid, lige som manglende oplysninger vedrørende kunden eller køretøjet medføre en længere sagsbehandlingstid.

4.10 Forhåndsvurderinger, der er afgivet ud fra kundens oplysninger, hvor stelnummer er udeladt, kan Sikker Import ikke indestå for. Sikker Import vil i så fald give et skøn på registreringsafgiften, dog uden ansvar for Sikker Import.

 

 

5. Værdifastsættelse og anmeldelse af registreringsafgift

5.1 Værdifastsættelse af et køretøj kræver, at der ikke er pålagt en værdifastsættelse fra Motorstyrelsen. Såfremt Motorstyrelsen har pålagt en værdifastsættelse på køretøjet, skal der gå mindst 90 dage, fra den af Motorstyrelsens værdifastsatte registreringsafgift, før anmeldelsen kan ske på ny. Er tidspunktet senere end 4 uger fra forhåndsvurderingen henvises der i øvrigt til punkt 4.4.

5.2 Ved værdifastsættelse og anmeldelse af registreringsafgiften fastsætter Sikker Import registreringsafgiften på køretøjet. Værdifastsættelsen forudsætter at køretøjet er registreret i DMR og har et gyldigt syn.

5.3 Kunden er forpligtet til at udlevere samtlige oplysninger og dokumenter, som Sikker Import anmoder om til brug for værdifastsættelse og anmeldelse af registreringsafgiften. Sikker Import er ikke ansvarlig for misforståelser eller forsinkelser som følge af manglende oplysninger og dokumenter.

5.4 Kommer nye oplysninger til Sikker Imports kendskab, som følge af manglende eller ukorrekte oplysninger afgivet fra kunden, eller ændres data på køretøjet i DMR, inden indregistrering af køretøjet, forbeholder Sikker Import sig retten til at opkræve eventuel difference af registreringsafgiftsbeløbet.

5.5 Såfremt kunden accepterer forhåndsvurderingen, er Kunden forpligtet til at betale det samlede beløb (registreringsafgift, risikotillæg, dokumentgebyr samt nummerpladegebyr, alle beløb inklusiv moms) til Sikker Import. Kunden modtager kvittering på mail for betaling, samt instruktion om afhentning af nummerplader.

5.6 Indregistrering/omregistrering af køretøjet skal ske senest 7 hverdage efter kundens modtagelse betalingskvittering. Overskrides fristen forbeholder Sikker Import sig retten til at tilbagetrække værdifastsættelsen. Det samlede beløb vil blive tilbageført til kunden med fradrag for dokumentgebyret.

5.7 Ved indregistrering af køretøjet hos et motorkontor, synsvirksomhed eller anden nummerpladeoperatør medbringes den originale registreringsattest del 1 og del 2. Eventuelle ekspeditionsgebyr for indregistrering afholdes af kunden.

 

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1 Alle priser fra Sikker Import er inklusiv moms.

6.2 Når Kunden overfører det aftale beløb for den købte ydelse, betaler Kunden samtidig også Sikker Imports gebyrer. Når Kunden betaler, accepteres alle gebyrer inklusiv risikotillæg og nummerpladegebyr.

6.3 Faktureringen for ydelsen vil opdeles i registreringsafgift, risikotillæg, ekspeditionsgebyr og eventuelt et gebyr for nummerplader.

6.4 Risikotillægget er en indtjening til Sikker Import og dækker over eventuelle differencer mellem Sikker Imports estimerede registreringsafgift og den endelige registreringsafgift samt betaling for værdifastsættelsen.

 

7. Fortrydelsesret

7.1 Jævnfør forbrugeraftaleloven har Kunden 14 dages fortrydelsesret efter ydelser købt online, med undtagelse af en række varer og ydelser.

7.2 Sikker Imports arbejde starter i det øjeblik kunden laver en bestilling via hjemmesiden, og det er derfor ikke muligt at fortryde en bestilling af forhåndsvurdering.

7.3 Ønsker kunden at gøre brug af forhåndsvurderingen, bortfalder fortrydelsesretten for værdifastsættelsen, når betalingen er modtaget på Sikker Imports konto.

 

8. Forbehold

8.1 Sikker Import tager forbehold for taste- og skrivefejl i forbindelse med indtastningen af vurderinger og priser.

 

9. Motorstyrelsen

9.1 Sikker Import er registreret i henhold til registreringsafgiftsloven §15 og Sikker Import kan derfor anmelde registreringsafgifter i motorregisteret. Sikker Import stiller løbende garanti ved Motorstyrelsen.

9.2 Sikker Import hæfter overfor Motorstyrelsen, hvis Motorstyrelsen til en kontrol, vurderer registreringsafgiften på Kundens pågældende køretøj at være for lavt. Sikker Import fritager Kunden for ethvert krav heraf. Kunden er dog forpligtet til at give Sikker Import tilladelse til at føre en eventuel klagesag og hermed en eventuel retssag på vegne af Kunden og kundens køretøj, hvis Sikker Import er uenig i Motorstyrelsens vurdering. Sikker Import vil afholde alle omkostninger i forbindelse med klagesag og retssag.

9.3 Hvis Motorstyrelsen som følge af en kontrol nedsætter registreringsafgiften, vil Kunden ikke få udbetalt differencen, hvilket er på lige fod med, at kunden heller ikke opkræves differencen efter en evt. regulering jf. punkt 9.2

9.4 Sikker Import forpligter sig til at overføre Kundens indbetaling for registreringsafgiften til Motorstyrelsen, når Sikker Import har modtaget beløbet og eventuelle øvrige gebyrer.

 

10. Klageadgang

10.1 Kunder har mulighed for at klage over Sikker Import ved at henvende sig til info@sikkerimport.dk.

10.2 Det er også muligt at klage over en ydelse til

Forbrugerklagenævnet
Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Klagen kan indgives i et klageskema, der kan rekvireres hos Forbrugerklagenævnet eller eventuelt elektronisk på www.forbrug.dk. Klagegebyret udgør pt. kr. 400, der tilbagebetales, hvis Kunden får medhold, eller klagen ikke kan behandles af nævnet.

Forinden klagen kan indleveres, skal Kunden forgæves have forsøgt at kontakte Sikker Import for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

11. Lovændringer

11.1 Sker der ændringer i lovgivningen vedrørende registreringsafgifter eller ved ændringer i praksis, har Sikker Import ret til at ændre i sine forretningsbetingelser.

 

12. Lov og værneting

12.1 Opstår der eventuelle tvister mellem Sikker Import og Kunden, skal disse afgøres efter dansk ret ved Sikker Imports hjemsted.